Standardy a normy

    Normy, standardy a nařízení EN, EU, EC 
Jednorázové rukavice patří mezi osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), které upravují normy, nařízení a směrnice EU. Všechny typy našich rukavic splňují základní požadavky na osobní ochranný prostředek a jsou vhodné pro styk s potravinou. Některé naše rukavice splňují nároky na použití ve zdravotnictví. Význam a plnění jednotlivých právních úprav OOPP naleznete v této tabulce.
PPER (EU) 2016/425  Cat. I (Obecné) Směrnice o osobních ochranných prostředcích zahrnující odpovědnost distributorů,  posouzení rizik ochrany, nároky na označení a registraci značky.
PPER (EU) 2016/425  Cat. III (Obecné) Směrnice o osobních ochranných prostředcích zahrnující odpovědnost distributorů,  posouzení rizik ochrany, nároky na označení a registraci značky, splňuje: CE2777, EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016/TYPE B, EN ISO 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016.
EN 420 (Obecné) Norma stanovuje všeobecné požadavky a příslušné zkušební postupy pro navrhování a  konstrukci rukavic, odolnost materiálu rukavic proti průniku vody, nezávadnost, pohodlí  a účinnost.
EN 455 (Zdravotnictví) Norma pro lékařské rukavice na jednorázové použití zabývající se zabývá  nepropustností  (těsností) rukavic, fyzikálními vlastnostmi, biologickou bezpečností a  dobou skladovatelnosti.
MDR(EU) 2017/745 (Zdravotnictví) Nařízení Evropského parlamentu a Rady MDR a na něj navázané předpisy a ISO normy  přinášejí požadavky na systém pro řízení rizik, technickou dokumentace či klinická  hodnocení zdravotnických prostředků, zavádí tzv. systém jedinečné identifikace  zdravotnických prostředků (UDI) a s tím související administrativní a registrační  povinnosti.
EC 1935/2004 (Potravinářství) Nařízení Evropského parlamentu a Rady o materiálech a předmětech určených pro styk  s potravinami. Vytváří požadavky na materiál nebo předmět, který je určen pro přímý  nebo nepřímý styk s potravinami, že musí být dostatečně stabilní, aby se zabránilo  přechodu látek do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit lidské zdraví nebo  způsobit nepřijatelnou změnu ve složení potravin.
EC 2023/2006 (Potravinářství) Nařízení Komise (ES) o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro  styk s potravinami. Upravuje všechny fáze výroby, zpracování a distribuce materiálů a  předmětů, až po fázi výroby výchozích materiálů.
EU 10/2011 (Potravinářství) Nařízení Komise (EU) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk  s potravinami.